Atlantic Pompa Ciepła Alfea Extensa 8 522886

20 900,00

OPIS PRODUKTU: – MODUŁ WEWNĘTRzNY WYMIARY: W800 x SzER450 x GŁ480 *gama modeli 5,6,8,10,13,16 kW *współczynnik efektywności COP>4,5 *zaawansowany system programowania z wyświetlaczem LCD *czujnik temperatury zewnętrznej *program do zarządzania 2 obiegami grzewczymi *system ochrony antybakteryjnej ANTILEGIONELLOSE *pompa cyrkulacyjna o zmiennej prędkości obrotowej *program suszenia nowej posadzki[jastrych] *zarządzanie c.w.u. przy użyciu opcjonalnego zasobnika *zbiornik buforowy wykonany ze stali nierdzewnej *wymiennik ciepła zanurzony w zbiorniku buforowym[patent] *brak konieczności stosowania środka przeciwzamarzającego *odporność na agresywną wodę i zanieczyszczenia *zarządzanie pracą zewnętrznej grzałki elektrycznej *funkcja szybkiego ładowania c.w.u. *auto-adaptacja krzywej grzewczej *automatyczny przełącznik lato/zima *automatyczny tryb pracy grzanie/chłodzenie *regulacja krzywej grzewczej budynku -MODUŁ zEWNĘTRzNY WYMIARY: W830 x SzER900 x GŁ330 *inwerter typu split o wysokiej wydajności i niskim poziomie hałasu [+/- 40 dB] *sprężarka typu SCROLL izolowana akustycznie i termicznie *parownik powierzchniowej wymiany ciepła o wysokiej wydajności *wbudowana regulacja VPAM umożliwiająca płynną 10-stopniową modulację prędkości sprężarki w zakresie 16-100% *zbiornik czynnika chłodniczego *zawór rozprężny *obudowa zabezpieczona antykorozyjnie *elektroniczny reduktor ciśnienia *automatyczny tryb antyzamarzaniowy *zawory połączeń chłodniczych z pokrywą zabezpieczającą *zbiornik retencyjny z otworem na odpływ kondensatu *zasilanie 3-fazowe POMPA CIEPŁA PRzEKSzTAŁCA ENERGIĘ ODNAWIALNĄ zGROMADzONĄ W zIEMI, POWIETRzU LUB WODzIE W CIEPŁO WYKORzYSTYWANE DO OGRzEWANIA DOMÓW. PRODUKCJA CIEPŁA JEST MOŻLIWA NAWET WTEDY, GDY TEMPERATURA POWIETRzA NA zEWNĄTRz SPADA PONIŻEJ -25C. POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRzE/WODA WYRÓŻNIAJĄ SIĘ WYSOKIM WSPÓŁCzYNNIKIEM WYDAJNOŚCI CIEPLNEJ ORAz CHARAKTERYzUJĄ SIĘ CICHĄ PRACĄ. MOGĄ ONE WSPÓŁPRACOWAĆ z INNYMI ŹRÓDŁAMI CIEPŁA: SOLARY, KOTŁY ELEKTRYCzNE, OLEJOWE, GAzOWE, ITP. NAJWIĘKSzĄ EFEKTYWNOŚĆ OSIĄGAJĄ JEDNAK PRzY WSPÓŁPRACY z NISKOTEMPERATUROWYMI SYSTEMAMI GRzEWCzYMI, NP. OGRzEWANIE PODŁOGOWE. DLA zAPEWNIENIA PEŁNEGO KOMFORTU POMPA MOŻE BYĆ WSPOMAGANA DODATKOWO GRzAŁKĄ ELEKTRYCzNĄ. JAK TO DzIAŁAa POMPA CIEPŁA DzIAŁA W UKŁADzIE zAMKNIĘTYM. POWIETRzE ATMOSFERYCzNE WYKORzYSTUJE JAKO ŹRÓDŁO CIEPŁA. POWIETRzE zOSTAJE zASSANE PRzEz WENTYLATOR I PRzEKAzANE DO WNĘTRzA POMPY. POWIETRzE PRzEKAzUJE SWE CIEPŁO DO WYMIENNIKA, KTÓRY PRzY UŻYCIU PAROWNIKA ODDAJE CIEPŁO CzYNNIKOWI ROBOCzEMU – R410A- , KTÓRY KRĄŻY W UKŁADzIE POMPY. ODPAROWANY CzYNNIK ROBOCzY zASYSANY JEST PRzEz SPRĘŻARKĘ, GDzIE PODDANY JEST SPRĘŻANIU, CO POPRzEz WzROST CIŚNIENIA POWODUJE WzROST JEGO TEMPERATURY. W WYNIKU TEGO PROCESU PODGRzANY CzYNNIK ROBOCzY JEST KIEROWANY DO SKRAPLACzA, ODDAJĄC SWE CIEPŁO WODzIE GRzEWCzEJ zNAJDUJĄCEJ SIĘ W WYMIENNIKU CIEPŁA LUB W zASOBNIKU C.W.U. zNAJDUJĄCYM SIĘ OBOK LUB POD POMPĄ CIEPŁA. PO ODDANIU CIEPŁA DO MODUŁU WEWNĘTRzNEGO, CzYNNIK ROBOCzY W POSTACI SKROPLONEJ POWRACA DO PAROWNIKA POPRzEz zAWÓR ROzPRĘŻNY, GDzIE NASTĘPUJE PROCES JEGO ODPAROWANIA I PONOWNE ROzPOCzĘCIE CYKLU. KOSzT EKSPLOATACJI ORAz SPRAWNOŚĆ OKREŚLA WSPÓŁCzYNNIK COP, KTÓRY JEST RÓWNY STOSUNKOWI CIEPŁA UzYSKANEGO PRzEz POMPĘ DO ENERGII POBRANEJ z SIECI. W PRzYPADKU POMP ALFEA WSPÓŁCzYNNIK TEN KSzTAŁTUJE SIĘ NA POzIOMIE >4, CO OzNACzA, ŻE PONAD 70% DOSTARCzONEGO PRzEz POMPĘ CIEPŁA POCHODzI z ENERGII ODNAWIALNEJ, A RESzTĘ STANOWI KOSzT zUŻYTEJ ENERGII ELEKTRYCzNEJ. GWARANCJA 5 LAT NA MODUŁ zEWNĘTRzNY, 2 LATA NA MODUŁ WEWNĘTRzNY

Ceneo

Budowa i remont

Ogrzewanie

Pompy ciepła

Atlantic Pompa Ciepła Alfea Extensa 8 522886

montaż paneli pv, tanie crossovery, ekoryniec, wbk bz 24, elektrownia domowa, w polsce czyli wszędzie, jak odczytać licznik energa, tauron taryfa antysmogowa

yyyyy