Atlantic Pompa Ciepła Alfea Excelia Tri 14 522891

26 900,00

OPIS PRODUKTU: – MODUŁ WEWNĘTRzNY WYMIARY: W800 x SzER450 x GŁ480 *gama modeli 11, 14, 16 kW *współczynnik efektywności COP>4,3 dla całej gamy produktów [temp.wody +30/35C i temp.zewn.+7C] *zaawansowany system programowania z wyświetlaczem LCD *czujnik temperatury zewnętrznej *program do zarządzania 2 obiegami grzewczymi *system ochrony antybakteryjnej ANTILEGIONELLOSE *pompa cyrkulacyjna o zmiennej prędkości obrotowej *program suszenia nowej posadzki[jastrych] *zarządzanie c.w.u. przy użyciu opcjonalnego zasobnika *zbiornik buforowy wykonany ze stali nierdzewnej 16 l *wymiennik ciepła zanurzony w zbiorniku buforowym[patent] *brak konieczności stosowania środka przeciwzamarzającego *odporność na agresywną wodę i zanieczyszczenia *zarządzanie pracą zewnętrznej grzałki elektrycznej *funkcja szybkiego ładowania c.w.u. *auto-adaptacja krzywej grzewczej *automatyczny przełącznik lato/zima *automatyczny tryb pracy grzanie/chłodzenie *regulacja krzywej grzewczej budynku -MODUŁ zEWNĘTRzNY WYMIARY: W1290 x SzER900 x GŁ400 *inwerter typu split o wysokiej wydajności i niskim poziomie hałasu [+/- 40 dB] *sprężarka typu TWIN ROTARY izolowana akustycznie i termicznie *parownik powierzchniowej wymiany ciepła o wysokiej wydajności *wbudowana regulacja VPAM umożliwiająca płynną 10-stopniową modulację prędkości sprężarki w zakresie 16-100% *zbiornik czynnika chłodniczego *zawór rozprężny *obudowa zabezpieczona antykorozyjnie *elektroniczny reduktor ciśnienia *automatyczny tryb antyzamarzaniowy *zawory połączeń chłodniczych z pokrywą zabezpieczającą *zbiornik retencyjny z otworem na odpływ kondensatu *zasilanie 3-fazowe POMPA CIEPŁA PRzEKSzTAŁCA ENERGIĘ ODNAWIALNĄ zGROMADzONĄ W zIEMI, POWIETRzU LUB WODzIE W CIEPŁO WYKORzYSTYWANE DO OGRzEWANIA DOMÓW. PRODUKCJA CIEPŁA JEST MOŻLIWA NAWET WTEDY, GDY TEMPERATURA POWIETRzA NA zEWNĄTRz SPADA PONIŻEJ -25C. POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRzE/WODA WYRÓŻNIAJĄ SIĘ WYSOKIM WSPÓŁCzYNNIKIEM WYDAJNOŚCI CIEPLNEJ ORAz CHARAKTERYzUJĄ SIĘ CICHĄ PRACĄ. MOGĄ ONE WSPÓŁPRACOWAĆ z INNYMI ŹRÓDŁAMI CIEPŁA: SOLARY, KOTŁY ELEKTRYCzNE, OLEJOWE, GAzOWE, ITP. NAJWIĘKSzĄ EFEKTYWNOŚĆ OSIĄGAJĄ JEDNAK PRzY WSPÓŁPRACY z NISKOTEMPERATUROWYMI SYSTEMAMI GRzEWCzYMI, NP. OGRzEWANIE PODŁOGOWE. DLA zAPEWNIENIA PEŁNEGO KOMFORTU POMPA MOŻE BYĆ WSPOMAGANA DODATKOWO GRzAŁKĄ ELEKTRYCzNĄ. JAK TO DzIAŁAa POMPA CIEPŁA DzIAŁA W UKŁADzIE zAMKNIĘTYM. POWIETRzE ATMOSFERYCzNE WYKORzYSTUJE JAKO ŹRÓDŁO CIEPŁA. POWIETRzE zOSTAJE zASSANE PRzEz WENTYLATOR I PRzEKAzANE DO WNĘTRzA POMPY. POWIETRzE PRzEKAzUJE SWE CIEPŁO DO WYMIENNIKA, KTÓRY PRzY UŻYCIU PAROWNIKA ODDAJE CIEPŁO CzYNNIKOWI ROBOCzEMU – R410A- , KTÓRY KRĄŻY W UKŁADzIE POMPY. ODPAROWANY CzYNNIK ROBOCzY zASYSANY JEST PRzEz SPRĘŻARKĘ, GDzIE PODDANY JEST SPRĘŻANIU, CO POPRzEz WzROST CIŚNIENIA POWODUJE WzROST JEGO TEMPERATURY. W WYNIKU TEGO PROCESU PODGRzANY CzYNNIK ROBOCzY JEST KIEROWANY DO SKRAPLACzA, ODDAJĄC SWE CIEPŁO WODzIE GRzEWCzEJ zNAJDUJĄCEJ SIĘ W WYMIENNIKU CIEPŁA LUB W zASOBNIKU C.W.U. zNAJDUJĄCYM SIĘ OBOK LUB POD POMPĄ CIEPŁA. PO ODDANIU CIEPŁA DO MODUŁU WEWNĘTRzNEGO, CzYNNIK ROBOCzY W POSTACI SKROPLONEJ POWRACA DO PAROWNIKA POPRzEz zAWÓR ROzPRĘŻNY, GDzIE NASTĘPUJE PROCES JEGO ODPAROWANIA I PONOWNE ROzPOCzĘCIE CYKLU. KOSzT EKSPLOATACJI ORAz SPRAWNOŚĆ OKREŚLA WSPÓŁCzYNNIK COP, KTÓRY JEST RÓWNY STOSUNKOWI CIEPŁA UzYSKANEGO PRzEz POMPĘ DO ENERGII POBRANEJ z SIECI. W PRzYPADKU POMP ALFEA EXCELIA WSPÓŁCzYNNIK TEN KSzTAŁTUJE SIĘ NA POzIOMIE >4, CO OzNACzA, ŻE PONAD 70% DOSTARCzONEGO PRzEz POMPĘ CIEPŁA POCHODzI z ENERGII ODNAWIALNEJ, A RESzTĘ STANOWI KOSzT zUŻYTEJ ENERGII ELEKTRYCzNEJ.

Ceneo

Budowa i remont

Ogrzewanie

Pompy ciepła

Atlantic Pompa Ciepła Alfea Excelia Tri 14 522891

likwidacja podatku dochodowego, orange klient indywidualny, najlepsze panele fotowoltaiczne, solgen, taryfa g11 innogy cennik, mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych, raport spalania bmw, columbus energy opinie 2018, trojpodzial, podaż na pieniądz, ebok.pgnige, warszawa bank pekao sa, sunergy

yyyyy